CAMPANYA D’ANÀLISI DE LA TRIQUINA

Un any més s’acosten 🐷 les matances i per això posam en marxa la campanya d’anàlisi de la triquina per a totes les persones interessades.
Podeu entregar la mostra al Departament de Benestar social o a les delagacions de Son Carrió i sa Coma en l’horari habitual. És important que abans de l’extracció de la mostra, passeu a recollir la bossa corresponent. També podeu obtenir el servei de pistola de bala captiva prèvia sol·licitud. L’anàlisi té un cost de 10 €.
⚠️ A més, recordau que és imprescindible seguir la normativa establerta per la Conselleria de Salut i Consum:
-S’ha d’organitzar la feina de manera que es formin grups bimbolla, d’un màxim de sis persones cada un.
-S’ha d’organitzar la feina de manera que les distintes operacions es facin el més allunyat possible una de l’altra, amb l’objectiu de mantenir les distàncies de seguretat entre persones.
-En cas d’operacions en què això no sigui possible, com és el cas de l’acte de sacrifici, una vegada conclòs, les persones s’han de fer enfora una de l’altra tan aviat com puguin, i mantenir-ne des d’aquest moment la distància de seguretat.
-S’ha de procurar que aquelles operacions que impliquen proximitat entre persones, i que siguin evitables, s’evitin i que les que impliquen proximitat entre persones, quan sigui possible, les executin persones convivents.
-Totes les activitats s’han d’executar a espais molt ben orejats. Si s’executen a locals susceptibles de ser tancats, s’han de mantenir les portes i finestres obertes.
-En tot moment els participants han de portar mascareta que han d’anar substituïnt si aquesta s’embruta o banya.
-En resten prohibides manifestacions de festa i altres activitats que no estiguin directament relacionades amb les operacions de la matança (sacrifici, desfer la carn, triar, tallar, picar, trempar, pastar, omplir, fermar i bullir quan pertoca, penjar).
-En resta prohibida l’assistència a les matances de persones que no participen activament en les feines descrites.
-Per berenar i dinar s’han de fer grups que no superin les 6 persones. En resta prohibida l’assistència de persones que no hagin participat en les feines descrites
-S’ha de tenir a l’abast de les persones que participen a les matances dispositius per possible la neteja de mans amb facilitat.