XXXV CERTAMEN DE PINTURA

El proper mes de maig, i seguint amb el que s’ha convertit en una tradició, es celebra el XXXV Certamen de Pintura en el marc de les festes patronals de Son Carrió. A continuació es detallen les bases del certamen. També les podeu consultar en aquest enllaç.

1. El present certamen estarà dotat de:
– Primer premi: 2.500 € (amb la retenció de l’IRPF corresponent).
– Segon premi: la realització d’un tiratge litogràfic de 50 exemplars al taller d’obra gràfica 6A de Palma. L’Ajuntament se’n quedarà 25 per tal de donar
difusió a l’obra i la resta seran per a l’artista pel seu propi ús.
L’import del primer premi estarà subjecte a les deduccions dels imposts que marca la legislació vigent.

2. Podran participar-hi amb un màxim d´una obra, tots els artistes majors de 16 anys de qualsevol nacionalitat i residència.

3. Totes les obres que es presentin han de ser inèdites, originals i d’exclusiva propietat de l’autor. Han de ser úniques, no seriades i realitzades mitjançant tècnica directa. Han d’anar signades – a l’anvers o al revers – i no haver estat premiades a cap altre certamen.

4. El tema de les obres serà lliure.

5. Serà admesa qualsevol tècnica pictòrica, procediment i suport (a excepció de la utilització de vidre inserit), així com totes les tendències o corrents estètiques. En el cas d’obra damunt paper, aquesta s’haurà de presentar degudament emmarcada o bé muntada sobre llenç.

6. La mida màxima de l’obra haurà de ser de 80F (146 x 114 cm)

7. Les obres s’han de presentar en condicions per poder ser exposades i en el revers s’ha d’especificar la part superior de l’obra (a ser possible amb una
fletxa visible).

8. Les obres s’han d’acompanyar de la següent documentació:
• Fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu del resident.
• Targeta en la que figurin el nom i llinatges, pseudònim de l’autor si n’és el
cas, adreça, telèfon i adreça electrònica si se’n disposa.
• La fitxa tècnica de l’obra.
• Preu de l’obra, IVA inclòs.
• En presentar-la, es lliurarà un rebut a l´artista o al seu representant.

9. Les obres es presentaran els dies 25, 26 i 27 del mes d’ABRIL a la Capella de ca ses monges. Carrer Mossèn Alcover, 1 de Son Carrió d´acord amb el següent
horari:
Matins: de 10.00 a 13.00 h.
Horabaixes: de 17.00 a 20.00 h.
(Excepte el dissabte 27, que només es recolliran al matí, de 10 a 13.00 h)
Per a més informació podeu trucar al telèfon: 699 68 16 93

10. L’organització vetllarà per la conservació de les obres rebudes. Hi seran preses les mesures necessàries respecte a la custòdia i la conservació de les obres
presentades, malgrat que la Delegació no es farà responsable dels deterioraments o dels accidents de que puguin ésser objecte les obres des del seu lliurament fins a
la seva devolució.

11. En haver acabat el termini d´admissió de les obres i amb motiu de les Festes Patronals de Son Carrió-2024, se´n farà una exposició de les que, a parer del Jurat, presentin major interès. Aquesta selecció no es farà pública abans de la inauguració de l´esmentada exposició.

12. La Delegació de l´Ajuntament a Son Carrió, com a compensació de les obres premiades, n´adquirirà la propietat, passant a formar part de la col·lecció de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, exposada permanentment a les instal·lacions públiques del municipi, contribuint així, a promocionar i posar a l’abast del major nombre de ciutadans les creacions plàstiques contemporànies.

13. Al guanyador del primer premi del Certamen se li cedirà la sala d’exposicions de l’Auditòrium sa Màniga de Cala Millor per a poder exposar el conjunt de la
seva obra. En quant a les obres premiades en aquest certamen, l’Ajuntament se’n reserva tots els drets i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats culturals i artístiques,
citant sempre el nom de l’autor i atenint-se a allò que disposa el text refós de la Llei de propietat Intel·lectual aprovat per RDL 1/1996 de 12 d’abril.

14. El jurat d´aquest Certamen serà designat per la Junta de Govern i la seva composició es farà pública a l’acte de la inauguració de l’exposició. El veredicte
emès pel Jurat serà inapel·lable. La inauguració de l’exposició i l´entrega dels premis serà el dia del pregó de les Festes Patronals, el divendres, 3 de maig a les 20 h.

15. El jurat, a més d´emetre el veredicte d´adjudicació dels premis, proposarà a la Comissió de Govern l´adquisició d´aquelles obres que sense haver obtingut un guardó, al seu parer, siguin mereixedores de la incorporació al patrimoni artístic municipal.

16. Els artistes o els seus representants autoritzats podran retirar les obres del lloc de presentació: els dies 23 i 24 de maig de 10.00 a 13:00 h i de 17.00 a 20.00 h i el dissabte, dia 25 de 10.00 a 13.00 h. Si en presenten el rebut corresponent, s´entén que les obres no retirades són cedides en propietat a l´Ajuntament de forma gratuïta. Abans de la clausura de l’Exposició, les obres no es podran retirar, encara que no hagin estat seleccionades.

17. El fet de presentar obra al XXXV Certamen de Pintura Son Carrió-2024, suposa l´acceptació d´aquestes bases i la renúncia a tota reclamació. No s´acceptaran
les obres que no s´hi ajustin.

18.  A judici del jurat els premis es poden declarar deserts.

19. El jurat té la facultat d´interpretar les bases i pot suplir-ne qualque llacuna o buit, d´acord amb la seva pròpia finalitat.

20. Totes les incidències no previstes en aquest reglament seran resoltes per la Comissió de Govern.

21. En el cas que un autor hagi estat guardonat amb el 1r premi en aquest certamen de pintura, no es podrà tornar a presentar fins passades 3 edicions.